Languages

User login


Servidor de grafiques Inca


service information

service40873-IncaMiquelMirServGServidor de grafiques Inca
typeSNPgraphsSNP graph server
device & statusBuilding

contact information

created by: syseyes at 05/08/2011 - 7:18pm

Description

Servidor de grafiques d'Inca.

Es un servidor de proves instalat en un servidor d'usuari. Estara moltes hores aturats, fins que trobem la maquina definitiva.

Si el voleu usar parlar primer amb la persona de contacte